असल्‍यास प्रकार
असल्‍यास किती टक्‍के अपंगत्‍व आहे?
आपण रोजची कामे (दैनंदिन) कशी पार पाडता?
आपल्‍याला काही काम करुन मिळकत वाढविण्‍याची
अजून काही उपाययोजना हव्‍या असल्‍यास सुचना
आपणांस अजून काही अडचणी आहेत का?
Documents Upload
Aadhar Card Front And Back
Pan Card
Ration Card
Bank Passbook